org.apache.cayenne.dba.mysql
Classes 
MySQLAdapter
MySQLPkGenerator
MySQLSniffer